Administration

Administration

THE GOVERNING COUNCIL

Chairman
Shri. Nandkumar Laxman Sonawane

Vice-Chairman
Shri. Zaverchand Jeewraj Gada
Shri. Shantaram Hendar Bhoir

General Secretary
Dr. Vijaynarayan R. Pandit

Joint Secretary
Shri. Vasanji Tejpal Dedhia
Shri. Amritlal Ganeshmal Shanklesha
Shri. Shantilal B. Shah

Treasurer
Shri. Jawharmal C. Jain

Advisor
Shri. Narendra Surajmal Parmar

Executive Members
Shri. Ratanchand Chhogmal Jain
Shri. Ashok G. Vithalani
Shri. Ananta Babu Malbari
Shri. Premshankar B. Mishra
Shri. Rajesh A. Atal
Shri. Kansingh Purohit
Shri. Manoj Ramkrishna Dumbre
Shri. Prafulla Gawali
Shri. Jayantilal D. Jain
Shri. Satish Bansilal Pardeshi

College Development Committee

Degree College

Management Representative
Shri. Nandkumar Laxman Sonawane
Dr. Vijaynarayan R. Pandit
Shri. Shantaram Hendar Bhoir
Shri. Vasanji Tejpal Dedhia
Shri. Jawharmal C. Jain
Shri R. M. Tiwari

HOD Representative
Mr. Damodar Morey

IQAC Co-ordinator
Ms. Kesar Lalchandani

Non-Teachers Representative
Shri. Rahul Dhomse

Teacher Representative
Ms. Anupriya Khobragade
Ms. Sabina Ansari
Ms. Nikita Srivastava

Secretary [Ex-Officio]
Ms. Annie Antony

Student Council Representative

School Committee Junior College

Chairman
Dr. Vijaynarayan R. Pandit

Members
Shri. Ashok Padvekar
Ms. Sayali Bhingarde
Ms. Sridevi Reddy
Mr. Rahul Dhomse
Ms. Annie Antony

Grievance Redressal Cell

Chairman
Shri. Nandkumar Laxman Sonawane

Members
Dr. Vijaynarayan R. Pandit
Ms. Annie Antony, I/C Principal
Shri, Damodar Morey, Vice Principal Head, Concerned Department
Shri. Rahul Dhomse, [O.S]

Advisory Committee
Dr. V. J. Kulkarni
Dr R. S. Hande
Mr. V. N. Kulkarni
Dr. A. P. Mahajan
Mr. P. B. Deshpande
Mr. R. T. Kalwani
Mr. D. R. Mohavir