ADMINISTRATION

 

THE GOVERNING COUNCIL

Chairman

Shri. Nandkumar Laxman Sonawane

Vice-Chairman

Shri. Zaverchand Jeewraj Gada     

Shri. Shantaram Hendar Bhoir

General Secretary

Shri. Vijaynarayan R. Pandit

Joint Secretary

Shri. Vasanji Tejpal Dedhia

Shri. Amritlal Ganeshmal Shanklesha

Shri. Shantilal B. Shah

Treasurer

Shri. Jawharmal C. Jain

Advisor

Shri. Narendra Surajmal Parmar

 

EXECUTIVE MEMBERS

Shri. Ratanchand Chhogmal Jain

Shri. Ashok G. Vithalani

Shri. Ananta Babu Malbari

Shri. Premshankar B. Mishra

Shri. Rajesh A. Atal        

Shri. Shamsundar B. Mundada

Shri. Manoj Ramkrishna Dumbre   

Shri. Kansingh Purohit

Shri. Jayantilal D. Jain                 

Shri. Prafulla Gawali

Shri. Satish Bansilal Pardeshi

 

LOCAL MANAGING COMMITTEE:

 

DEGREE COLLEGE

Chairman

Shri. Nandkumar Laxman Sonawane

Members

Shri. Vijaynarayan R. Pandit

Shri. Shantaram Hendar Bhoir

Shri. Vasanji Tejpal Dedhia

Shri. Jawharmal C. Jain

Shri. R. M. Tiwari

Ms. Anupriya Khobragade

Ms. Kesar Lalchandani

Shri. Dinesh Mishra

Ms Annie Antony I/c Principal Secretary (Ex-Officio)


SCHOOL COMMITTEE JUNIOR COLLEGE

Chairman

Shri. Vijaynarayan R. Pandit

Members

Shri. Ashok Padvekar

Ms. Sayali Bhingarde

Ms. Sridevi Reddy

Shri. Dinesh Mishra

Ms. Annie Antony I/c Principal, Secretary (Ex-Officio)


GRIEVANCE REDRESSAL CELL

Chairman

Shri. Nandkumar Laxman Sonawane

Members

Shri. Vijaynarayan R. Pandit

Ms Annie Antony I/c  Principal

Shri. Damodhar Morey, Vice Principal

Head, Concerned Department

Shri. Dinesh Mishra, Office Superintendent

 

ANTI RAGGING COMMITTEE

Chairman

Prof. Annie Antony

Members

Shri. Damodhar Morey

Ms. Anupriya Khobragade

Ms. Preeti Jawharani